Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Η υποδοχή της Αγίας Ζώνης στη Βέροια (βίντεο - φώτο)

Από: http://www.inveria.gr/2014/06/i-ipodoxi-tis-agiaz-zonis-sti-veria-video.htmlΗ υποδοχή της Αγίας Ζώνης στη Βέροια (βίντεο - φώτο)...
Με λαμπρότητα υποδέχτηκε η Μητρόπολη Βέροιας, κλήρος και λαός, την Αγία Ζώνη της Παναγίας, που φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου του Αγ. Όρους, το απόγευμα της Τρίτης 24 Ιουνίου 2014. Την Αγία Ζώνη μετέφερε ο Ηγούμενος Εφραίμ και η συνοδεία του. 
Η υποδοχή έγινε μπροστά από το Δημαρχείο της Βέροιας και έπειτα από χαιρετισμό της Δημάρχου Βέροιας, έγινε η λιτάνευσή της μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό της Βέροιας, όπου ψάλθηκε Δοξολογία, με την παρουσία και των Μητροπολιτών Νεαπόλεως και Σαμαρείας κ. Αμβροσίου (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), Λεμεσού κ. Αθανασίου (Εκκλησία Κύπρου)  και Σούπρασλ κ. Γρηγορίου (Εκκλησία Πολωνίας).
Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Βεροίας αναφέρθηκε στην σημαντική στιγμή της υποδοχής της Αγίας Ζώνης, ευχαριστώντας τη Μονή για την αποδοχή του σχετικού αιτήματος για τη μεταφορά της στη Βέροια, με την ευκαιρία των επετειακών Κ' Παυλείων.
Από την πλευρά του, ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ αναφέρθηκε σε μία σειρά μαρτυριών, που αναφέρουν ότι η Ζώνη ενήργησε θαυματουργικά, ειδικά προς γυναίκες που είχαν προβλήματα με εγκυμοσύνες. 
Δείτε αποσπάσματα από την υποδοχή και τη Δοξολογία: http://www.inveria.gr

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ - ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΟΞΗ

SteveTheMacedonian

Published on Aug 8, 2012
«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ»

Τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ὠδὴ α'. Ἦχος α'.

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεής, Παρθένε μνήμη Σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων, τῷ Σῷ ᾄδοντας Μονογενεῖ· Ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται.

Ὠδὴ γ'.

Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος γὰρ εἶ Ἅγιος, ὁ ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενος.

Ὠδὴ δ'.

Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα, τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν, τὴν ἐκ Παρθένου Σου, Χριστέ, φέγγος ἀστραπῆς Σου, εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι· καὶ φωνεῖ Σοι ἄβυσσος, ἐν ἀγαλλιάσει· Τῇ δυνάμει Σου δόξα Φιλάνθρωπε.

Ὠδὴ ε'.

Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος, τῶν ἀρετῶν Σου, Χριστέ, διηγήσομαι· ἐξ ἀιδίου γὰρ δόξης συναΐδιον, καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀπαύγασμα, παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος.

Ὠδὴ ς'.

Ἅλιον ποντογενές, κητῷον ἐντόσθιον πῦρ, τῆς τριημέρου ταφῆς Σου τὶ[1] προεικόνισμα, οὗ Ἰωνᾶς, ὑποφήτης ἀναδέδεικται· σεσωσμένος γὰρ ὡς καὶ προὐπέπωτο, ἀσινὴς ἐβόα· Θύσω Σοι μετὰ φωνῆς, αἰνέσεως Κύριε.

Ὠδὴ ζ'.

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί, θεῖος ἔρως ἀντιταττόμενος, τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε, τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα, θεοπνεύστῳ λογικῇ, τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύρᾳ ἀντιφθεγγόμενος, μουσικοῖς ὀργάνοις, ἐν μέσῳ φλογός· Ὁ δεδοξασμένος, τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Ὠδὴ η'.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους, δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν, ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής, ἔδειξε Παισί· ζωαρχικὴν δὲ πηγήν, εἰργάσατο τὴν Θεοτόκον, φθορὰν θανάτου καὶ ζωήν, βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι· Τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ὠδὴ θ'.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν Σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν Σου.

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ...


Published on Jun 15, 2012
ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
 "ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΥΜΝΩΝ"
 ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (ΗΠΑ 1988) ΨΑΛΛΕΙ Η 60ΜΕΛΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΤΗΣ Μ.Τ.Χ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ...

περισσοτερο φως